Årsmöte 2015

Publicerat 2015-02-07 22:03:29:

Vi vill härmed välkomna alla medlemmar till Mellanförskapets årsmöte den 21 februari. Nedan finns kallelse och dagordning för mötet. Förutom val av nya styrelsemedlemmar kommer vi även kunna diskutera föreningens arbete och framtid. Vi kommer att se över vad föreningen gjort samt diskutera pågående projekt och tankar kring framtida projekt. Vad för slags förening vill vi att Mellanförskapet ska vara?

Hoppas vi ses!

/Styrelsen

 

 

Kallelse till årsmöte för föreningen Mellanförskapet

Datum: 21 februari, 2015

Tid: 13-17

Plats: Föreningslokalen, Hornstullstrand 9, Stockholm. Ring: 0709-99 04 70 så kommer vi och öppnar.

 

 

Dagordning

1. Mötets öppnande

2. Val av mötesordförande, sekreterare, rösträknare och protokolljusterare för själva mötet

3. Konstaterande av mötets laglighet och beslutsförhet

4. Godkännande av kallelse

5. Fastställande av dagordning

6. Verksamhetsberättelse och bokslut

7. Revisorns berättelse

8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

9. Fastställande av antal ordinarie ledamöter, minst tre, samt eventuella ersättare i styrelsen

10. Val av styrelse

11. Val revisor

12. Motioner, Föreningens framtid- idéer för framtida projekt

13. Verksamhetsplan och ekonomiska riktlinjer, fastställande av medlemsavgift samt övriga förslag från styrelsen

14. Val av valberedning

15. Övriga frågor

16. Mötets avslutande

 

 

Rösträtt

Vid årsmötet har alla närvarande vilka i föreningen löst medlemskap för innevarande år. Den avgående styrelsens ledamöter har inte rösträtt i fråga om styrelsens ansvarsfrihet.

 

Valberedning

Alla medlemmar kan nominera eller kandidera sig själv eller annan medlem till styrelsen. Nomineringar ska ha inkommit till styrelsen på info@mellanforskapet.se innan den 14 februari. Skriv namn och kontaktuppgifter samt något kort om vad du eller personen du vill nominera skulle vilja bidra med till styrelsearbetet. Medlem kan vem som helst bli som registrerar sig och godkänner föreningens stadgar här på sajten.

 

Motionsrätt

Alla medlemmar i föreningen har rätt att lämna motion till föreningens årsmöte. Motionen skall vara underskriven av minst en motionär. Motionen skall vara styrelsen tillhanda senast den 14 februari.

All motioner och övriga frågor kring årsmötet kan skickas till info@mellanforskapet.se 

author

KOMMENTARER